Academic Positions Sverige

University of Helsinki, Finland

Professor/biträdande professor i straff- och processrätt och juridikens allmänna studier

Helsingfors universitet www.helsinki.fi/sv är ett av världens främsta mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Universitetet har elva fakulteter och ett flertal fristående institutioner, av vilka en del är gemensamma med andra universitet. Antalet studerande som studerar för att avlägga en examen är 36 000.

Juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet http://www.helsinki.fi/juridik är den ledande juridiska utbildningsenheten i Finland. En del av fakultetens examina avläggs vid en tvåspråkig utbildningsenhet i Vasa http://www.helsinki.fi/oik-vaasa/. Fakultetens grundläggande uppgift är att producera högkvalitativ forskning på internationell nivå och att ge forskningsbaserad undervisning och utbilda kunniga och etiskt ansvarskännande juridiska experter för landets behov och för den internationella arbetsmarknaden. Vid Juridiska fakulteten kan de studerande avlägga grundexamen på finska, svenska eller engelska och en tvåspråkig grundexamen på svenska och finska. Fakultetens undervisnings- och forskningspersonal uppgår till drygt 130 personer och antalet examensstuderande är 2 400.

Juridiska fakulteten söker

PROFESSOR/BITRÄDANDE PROFESSOR I STRAFF- OCH PROCESSRÄTT OCH JURIDIKENS ALLMÄNNA STUDIER

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track-anställning) beroende på meriter och vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i.

Straffrätten omfattar i synnerhet straffrättens allmänna del, straffrättens speciella del, det straffrättsliga påföljdssystemet, europeisk och internationell straffrätt, kriminalpolitik och kriminologi. Processrätten omfattar i synnerhet civilrätt, straffprocessrätt, skiljeförfaranderätt, europeisk och internationell processrätt, insolvensrätt och forskning om konfliktlösning. Till anställningen hör också juridikens allmänna studier, som t.ex. omfattar allmän rättslära, rättshistoria, rättssociologi, rättsekonomi, genus och rätt och rättsantropologi.

Undervisningen för finskspråkiga och svenskspråkiga grundexamensstuderande vid Juridiska fakulteten fördelas mellan utbildningsprogrammet för rättsnotarie och magisterprogrammet i rättsvetenskap. Den som anställs undervisar i bägge programmen. I utbildningsprogrammet för rättsnotarie är undervisningen indelad i tematiska helheter:

• offentlig rätt
• civilrätt I
• civilrätt II
• brott, process, förvaltning och miljö
• ekonomi, samhälle och rätt
• allmän rättslära.

Rättsnotarieexamen delas in i ovan nämnda tematiska helheter, som omfattar flera ämnen och rättsområden. Den som anställs förutsätts undervisa i minst två tematiska helheter, eller, om dennes expertis gäller endast en tematisk helhet, i fler än ett ämne som ingår i helheten. Till uppgiften kan också höra undervisning i andra studieavsnitt som hör till examen, i studier som hör till examina i andra vetenskapsområden vid universitetet, i det internationella magisterprogrammet och i universitetets enhet i Vasa. Fakulteten ger undervisning på finska, svenska och engelska. Undervisningen kan också vara tvåspråkig (finska-svenska).

Vid tillsättningen uppskattas bred expertis. Därför ska de sökande beskriva vilka ämnesområden deras expertis i synnerhet gäller i sin ansökan.

Av den som anställs som professor förutsätts doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och förmåga att vara handledare för examensarbeten samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som den sökande företräder. I en anställning som professor behövs dessutom förmåga till akademiskt ledarskap. De sökande behöver inte visa vetenskaplig kompetens på hög nivå i alla av den breda professurens delområden, men för minst ett delområde måste kravet uppfyllas. Om en person har tillräcklig vetenskaplig kompetens för en professur i processrätt, har han eller hon också tillräcklig vetenskaplig kompetens för professuren i straff- och processrätt och allmän rättslära.

Av den som anställs som biträdande professor krävs doktorsexamen, förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och den undervisningsförmåga som behövs i anställningen. Dessutom förutsätts med publikationer och på andra sätt visad förmåga till och motivation för en akademisk karriär.

Enligt förordningen om universiteten krävs att den som utses till professor/biträdande professor behärskar det språk som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper. Om den som anställs inte talar finska, ska han eller hon skaffa sig sådana kunskaper i finska som behövs för att klara sig i vardagen inom tre år efter att anställningen har börjat. Arbetet förutsätter också goda kunskaper i engelska.

Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas både vetenskapliga och pedagogiska meriter. Som vetenskapliga meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat som är av vetenskapligt värde, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella expert- och förtroendeuppdrag. Som pedagogiska meriter beaktas erfarenhet av undervisning, pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra meriter inom verksamhet som lärare, vid behov ett undervisningsprov och deltagande i utbildningen av doktorander. Vidare beaktas ledarskaps- och interaktionsförmåga och den sökandes aktivitet i forskarsamhället.

Lönen grundar sig på kravnivå 8-10 (professor) och 7 (biträdande professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är cirka 4500 - 8000 euro/månad beroende på vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i samt på de vetenskapliga meriterna.

Till ansökan ska följande dokument på finska, svenska eller engelska bifogas i en enda PDF-fil:

• en kort meritförteckning
• en universitetsportfölj som följer Helsingfors universitets anvisningar (https://www.helsinki.fi/sv/universitetet/jobba-hos-oss/sa-har-soker-du-jobb-hos-oss)
• en fullständig publikationsförteckning
• en plan för utveckling av den egna forskningen och undervisningen (högst 2 sidor).

De sökande ombeds vara beredda att på begäran efter att ansökningstiden har gått ut lämna in högst 10 valfria publikationer för att sändas till de sakkunniga.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR. Ansökningstiden går ut den 1 februari 2017.

Mer information om karriären och tenure track https://www.helsinki.fi/sv/universitet/jobba-hos-oss/karriarmojligheter-vid-helsingfors-universitet.

Mer information om bedömningen av undervisningsförmågan http://www.helsinki.fi/juridik/fakulteten/lediga_anstallningar/lediga_anstallningar.html.

Ytterligare information om anställningen ges av dekanus Kimmo Nuotio kimmo.nuotio(at)helsinki.fi.

Sök senast 01.02.2017

University of Helsinki

The University of Helsinki is the most versatile institution for science, education, and intellectual renewal in Finland, a pioneering builder of the future.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2017-01-10
Sista ansökningsdatum:
2017-02-01

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren