Academic Positions Sverige

University of Helsinki, Finland

Professor / Biträdande Professor i studiet av politik och organisationer, Statsvetenskapliga fakulteten

Helsingfors universitet – Bland de bästa i världen
Helsingfors universitet, som grundades år 1640, är ett av världens bästa mångvetenskapliga forskningsuniversitet. Helsingfors universitet är ett internationellt vetenskapligt samfund med 40 000 studerande och anställda som verkar på fyra campus i Helsingfors och på 15 andra orter. Den högklassiga forskningen vid universitetet skapar ny kunskap, med vilken man utbildar mångsidiga experter för olika branscher och som utnyttjas i det samhälleliga beslutsfattandet och inom näringslivet.

Statsvetenskapliga fakulteten är Finlands ledande enhet för samhällsvetenskaplig forskning och utbildning. I fråga om vetenskapsområden och ämnesutbud är fakulteten landets mångsidigaste statsvetenskapliga fakultet. Statsvetenskapliga fakulteten har två institutioner, Institutionen för socialvetenskap och Institutionen för politik och ekonomi, som har sammanlagt 13 ämnen. Vid fakulteten finns också Konsumentforskningscentralen, Institutet för kriminologi och rättspolitik och mångvetenskapliga forskningsnätverk. Fakulteten har över 4 000 examensstuderande, av vilka nästan 700 studerar för att avlägga en påbyggnadsexamen. Årligen utexamineras 350 magistrar, 400 kandidater och drygt 40 doktorer. Ytterligare information finns på webbplatsen http://www.helsinki.fi/statsvetenskapliga.

Statsvetenskapliga fakulteten söker en

PROFESSOR / BITRÄDANDE PROFESSOR

Området för professuren är studiet av politik och organisationer och den är placerad vid ämnet allmän statslära. Professuren är svenskspråkig.

Anställningen är en tillsvidareanställning som professor eller en visstidsanställning som biträdande professor (tenure track-anställning) beroende på meriter och i vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig i.

Utöver anställningen som nu lediganslås har ämnet allmän statslära fem professorer, en biträdande professor och sex universitetslektorer, varav fyra professorer och tre universitetslektorer är placerade inom området politologi och organisationsforskning. Ämnet har drygt 50 forskare och forskarstuderande. Årligen utexamineras i medeltal 50 magistrar och 5 doktorer, varav cirka två tredjedelar från den aktuella studieinriktningen.

Av den som anställs som professor/biträdande professor krävs doktorsexamen och förmåga att bedriva internationell forskning av hög kvalitet, meddela på forskning baserad undervisning och handleda examensarbeten. Professorn/den biträdande professorn ska delta i utvecklingen av doktorsutbildningen och undervisningen samt skaffa forskningsfinansiering. En professor förutsätts dessutom ha erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning och av internationellt samarbete inom sitt forskningsområde samt förmåga till akademiskt ledarskap. En biträdande professor förutsätts ha förmåga till självständigt vetenskapligt arbete och med publikationer eller på annat sätt visad förmåga till och motivation för en universitetskarriär.

Vi söker en person som har bred kompetens inom forskningen av politik när det gäller innehåll, teori och metod. Mångsidiga kunskaper i metodologi och intresse för att handleda examensarbeten som utgår från olika metoder är en förutsättning för en framgångsrik skötsel av professuren. Vi värdesätter i synnerhet vetenskapligt arbete utomlands, högklassig internationell publicering, internationella samarbetsnätverk och förtroendeuppdrag samt framgång i anskaffning av extern forskningsfinansiering. Dessutom beaktas de sökandes pedagogiska utbildning, erfarenhet och meriter, förmåga att producera läromedel och ledarskaps- och interaktionsförmåga i synnerhet när det gäller anställningen som professor.

Enligt förordningen om universiteten krävs att den som utses till professor/biträdande professor behärskar svenska, som undervisningen ska ges på. Dessutom krävs att den sökande har minst nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska. En utlänning eller en finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller som inte har fått sin skolutbildning på finska kan utan separat ansökan beviljas dispens från kraven på språkkunskaper i finska. Anställningen förutsätter goda kunskaper i engelska. Den som utses måste vid behov delta också i undervisning och handledning på engelska och/eller på finska.

Lönen grundar sig på kravnivå 8–10 (professor) och 7 (biträdande professor) i lönesystemet för universitetens undervisnings- och forskningspersonal. Dessutom betalas en individuell, prestationsbaserad lönedel. Lönen är cirka 4 500–8 000 euro/månad brutto beroende på vilket stadium i karriären den som anställs befinner sig samt på de vetenskapliga meriterna.

Till ansökan ska följande dokument på engelska bifogas i ett enda pdf-dokument:

• Meritförteckning
• Publikationsförteckning, se www.helsinki.fi/socialsciences/administration/positions/open.html
• En redogörelse för undervisningserfarenhet och undervisningsmeriter (högst 3 sidor, t.ex. en universitetsportfölj, se www.helsinki.fi/socialsciences/administration/positions/open.html)
• en fritt formulerad, högst tre sidor lång redogörelse för den sökandes vetenskapliga verksamhet (inkl. anskaffad forskningsfinansiering)
• En kort (1–2 sidor) redogörelse för hur den sökande planerar att främja och utveckla sin forskning och välja inriktning för sin vetenskapliga verksamhet om den sökande utses till professor/biträdande professor.

Ansökan lämnas in i universitetets elektroniska ansökningssystem via länken Sök anställningen. Sökande som är anställda vid Helsingfors universitet lämnar in ansökan i SAP HR.

Ytterligare information ges av prefekten för Institutionen för politik och ekonomi Juri Mykkänen, juri.mykkanen@helsinki.fi, tfn +358 40 549 7003.

Sök senast 02.02.2017

University of Helsinki

The University of Helsinki is the most versatile institution for science, education, and intellectual renewal in Finland, a pioneering builder of the future.

Ansökningsdetaljer

Publicerad:
2017-01-10
Sista ansökningsdatum:
2017-02-02

Ansök

Vänligen uppge Academic Positions i din ansökan.

Fler jobb från arbetsgivaren