Academic Positions Sverige

Hälsohögskolan

Hälsohögskolan är ett av de ledande lärosätena i Sverige för akademiska utbildningar inom hälsa, vård och socialt arbete. Högskolan i Jönköping är en stiftelsehögskola, där utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor:

  • Hälsohögskolan (HHJ)
  • Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)
  • Internationella Handelshögskolan (JIBS)
  • Tekniska Högskolan (JTH)

 

Utbildning

På HHJ förbereds studenterna för en föränderlig framtid i en kreativ studiemiljö. Utbildningarna har fått mycket bra omdömen i nationella utvärderingar och lyfts fram i massmedia som goda exempel. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. HHJ har åtta program på grundnivå. På avancerad nivå erbjuds magister- och masterprogram samt specialistsjuksköterskeprogram.

Forskning

Det yttersta syftet med forskningen är att förbättra metoder för bevarande och återskapande av individers hälsa, välbefinnande och välfärd. Forskningen är fokuserad kring tre forskningsmiljöer: • Åldrande — livsvillkor och hälsa • Kvalitetsförbättringar, innovationer och ledarskap • CHILD

Forskarutbildning

Hälsohögskolan erbjuder forskarutbildning inom ramen för Forskarskolan Hälsa och Välfärd. Forskarskolan utmärks av hög kompetens med minst en professor i varje ämne. Unikt är nätverks- och forskningsintegrerat arbete tillsammans med den verksamhet som berörs av doktorandens arbete. Doktoranderna genomför även en studie i samarbete med någon av Hälsohögskolans internationella partneruniversitet.

Samhälle och näringsliv

Hälsohögskolan strävar efter att verksamheten ska stå i nära kontakt med sin omgivning genom att vara flexibel inför samhällets behov och genom samarbete med andra högskolor och universitet, företag och  organisationer. Det har resulterat i att innovationer och entreprenörskap är naturliga delar i utbildningen. Utifrån samhällets behov och efterfrågan anordnar Hälsohögskolan uppdragsutbildning inom hälsa, vård och socialt arbete.

Internationalisering

Internationalisering utgör ett viktigt inslag i Hälsohögskolans utbildning och forskning. Verksamheten omfattar studentutbyten, lärarutbyten, kurser, uppdragsutbildning och forskningsprojekt. Hälsohögskolans internationella samarbeten grundas på ett ömsesidigt utbyte av kunskaper och resurser inom fackhögskolans forskningsmiljöer. Student- och lärarutbyten sker med cirka 70 partneruniversitet.

Jobb vid Hälsohögskolan