Academic Positions Sverige

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP är en internationellt ledande institutskoncern. Vi skapar värde i samverkan och erbjuder kvalitet i hela innovationskedjan, vilket har stor betydelse för näringslivets konkurrenskraft och hållbara utveckling.

Organisation

SP-koncernen består av totalt åtta bolag inklusive moderbolaget, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB. Svenska staten genom RISE AB äger samtliga aktier i SP.

Verksamheten inom moderbolaget har sitt huvudsäte i Borås och är organiserad i nio tekniska enheter: SP Brandteknik, SP Bygg och Mekanik, SP Certifiering, SP Elektronik, SP Energiteknik, SP Kalibrering och Verifiering, SP Kemi, Material och Ytor, SP Mätteknik samt
SP Trä. Dessutom finns funktioner för ekonomi, Human Resources, kommunikation och IT samt ytterligare stödfunktioner.

Dotterbolag:

CBI Betonginstitutet AB, med säte i Stockholm, ingår i SP-koncernen sedan 2008. SP:s ägarandel är 60%. CBI skapar, tillämpar och sprider kunskap inom cement- och betongområdet.

Glafo AB – Glasforskningsinstitutet, med säte i Växjö, ingår i SP-koncernen sedan 2008. SP:s ägarandel är 60%. Glafo arbetar med glasforskning, utveckling, utbildning och tekniskt stöd.

JTI – Institutet för jordbruks och miljöteknik AB, med säte i Uppsala, ingår i SP från 2009. SP:s ägarandel är 60%. JTI arbetar med forskning, utveckling och information inom områdena jordbruks- och miljöteknik samt arbetsmaskiner.

SIK – Institutet för Livsmedel och Bioteknik AB, med säte i Göteborg, bedriver teknisk-vetenskaplig forskning och utveckling inom livsmedel och bioteknik.

SMP Svensk Maskinprovning AB, med säte i Lomma, bedriver verksamhet med provning, certifiering och besiktning av produkter, maskiner och fordon.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut A/S med säte i Köpenhamn. Bedriver verksamhet inom EMC (störningsprovning av elektronik), funktionssäkerhet, miljötålighet, felanalys och tillämpad forskning.

SP Process Development med säte i Södertälje arbetar inom Life science med kemisk och farmaceutisk processutveckling. Institutet hjälper akademiska och industriella aktörer att kommersialisera nya produkter och utveckla tillverkningsprocesser.

ASTA AB med varumärke AstaZero har sitt säte i Göteborg och Hällered. Bolaget utvecklar unika testmiljöer med fokus på forskning, utveckling och certifiering av framtida trafiksäkerhetssystem.

Hållbarhet och CSR

Hållbar utveckling omfattar ekonomisk, miljömässig och social påverkan. SP bidrar till hållbar utveckling genom att ta fram ny kunskap och tillförlitligt tekniskt beslutsunderlag för användning i näringsliv och samhälle. Detta sker både i form av korta uppdrag och i omfattande fleråriga projekt som påverkar samhällsbyggande och livsmiljö.

Från och med räkenskapsåret 2008 hållbarhetsredovisar vi i enlighet med riktlinjerna för statligt ägda bolag enligt GRI (Global Report Initiative).

Vår vision

Ett internationellt ledande institut

Vår affärsidé

Skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig kompetens för innovation
och värdeskapande i näringslivet och en hållbar samhällsutveckling

Jobb vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut