Aix-Marseille Université

Call for Full time endowed chairs at Aix–Marseille Université

2022-10-31
Spara som favorit

A*MIDEX full time endowed chairs as researchers, researcher-teachers and teachers for 3 years with possibility of a 2-year extension.

Om tjänsten

Titel
Call for Full time endowed chairs at Aix–Marseille Université
Plats
Jardin du Pharo 58, bd Charles Livon Marseille, Frankrike
Publicerad
2022-07-04
Sista ansökningsdag
2022-10-31
Ämne
Jordbruksekonomi, , Agronomi, , Djurvetenskap, , Vattenbruk, , Växtvetenskap, och 574 fler Miljövetenskap, Livsmedelsvetenskap, Skogsvetenskap, Hortikultur, Växtgödning, näring för djur- och människor, Växtskydd och djurhälsa, Markvetenskap, Avfallshantering, Vattenvetenskap, Antropologisk lingvistik, Arkeologi, Biologisk antropologi, Kulturantropologi, Etnologi, Historisk antropologi, Medicinsk antropologi, Socialantropologi, Arkitektur, Kommunikationsdesign, Designhistoria, Modedesign, Grafisk design, Industriell design, Inredningsdesign, Landskapsarkitektur, Produktdesign, Programvarudesign, Fysisk planering, Textildesign, Stadsplanering, Konstförvaltning, Filmvetenskap, Konst, Musik, Scenkonst, Bildkonst, Djurbiologi och etologi, Bioinformatik, Biostatistik, Bioteknik, Botanik och växtvetenskap, Cancerforskning, Cellbiologi, Kronobiologi, Beräkningsbiologi, Utvecklingsbiologi, Ekologi, Entomologi, Evolutionsbiologi, Genetik, Histologi, Humanbiologi, Limnologi, Marinbiologi, Mikrobiologi, Molekylärbiologi, Mykologi, Nanobiologi, Neurovetenskap, Paleobiologi, Parasitologi, Fysiologi, Strukturbiologi, Systematik (Taxonomi), Systembiologi, Virologi, Zoologi, Redovisning, Beteendeekonomi, Verksamhetsstyrning, Företagsekonomi, Affärsetik, Dataekonomi, Konsumentekonomi, Controlling, Corporate finance, Utvecklingsekonomi, Ekonometri, Ekonomisk geografi, Ekonomisk historia, Ekonomisk psykologi, Ekonomisk sociologi, Energiekonomi, Entreprenörskap, Miljöekonomi, Finans, Finansiell ekonomi, Kostekonomi, Spelteori, Hälsoekonomi, Teori om människans utveckling, Human Resource Management, Industriell ekonomi, Informationssystem, Internationellt och komparativt arbete, Internationell ekonomi, Arbetsmarknadsekonomi, Logistik, Makroekonomi, Ledning, Produktion, Marknadsföring, Matematisk ekonomi, Mikroekonomi, Organisationsekonomi, Produktionsutveckling, Projektledning, Offentlig ekonomi, Fastighetsekonomi, Resursekonomi, Riskhantering, Socioekonomi, Strategisk förvaltning, Supply Chain Management, Turismekonomi, Transportekonomi, Välfärdsekonomi, Analytisk kemi, Atmosfärisk kemi, Biokemi, Katalys, Kemisk biologi, Kemisk termodynamik, Kemoinformatik, Beräkningskemi, Elektrokemi, Miljökemi, Immunkemi, Oorganisk kemi, Materialkemi, Matematisk kemi, Medicinal kemi, Molekylär kemi, Nanobiokemi, Nanokemi, Nanoteknik, Kärnkemi, Organisk kemi, Metallorganisk kemi, Petrokemi, Fotokemi, Fysikalisk kemi, Fytokemi, Polymerkemi, Radiokemi, Fasta tillståndets kemi, Spektroskopi, Ytkemi, Syntetisk kemi, Teoretisk kemi, Termokemi, Algoritmer, Artificiell intelligens, Artificiella neurala nätverk, Big data, Beräkningsvetenskaper, Dator och samhälle, Datorarkitektur, Datorkommunikation (nätverk), Datorgrafik, Datorseende, Databehandling inom matematik, naturvetenskap, teknik och medicin, Databehandling inom samhällsvetenskap, humaniora, Cyber Security, Datautvinning, Datastrukturer, Databaser, Distribuerad databehandling, Speldesign, Människa-datorinteraktion, Informatik, Informationsvetenskap, Informationssystem (affärsinformatik), Maskininlärning, Robotseende, Operativsystem, Parallell databehandling, Programmeringsspråk, Kvantdatoranvändning, Programvaruteknik, Beräkningsteori, Vuxenutbildning, Pedagogik inom konstvetenskap, Pedagogik inom ekonomi, Jämförande utbildning, Läroplansteori, Didaktik, E-utbildning, Barns fostran och utveckling, Pedagogisk bedömning, Pedagogiskt ledarskap, Pedagogisk ledning, Utbildningspolicy, Pedagogisk teknik, Utbildningsteori, Vidareutbildning (efter obligatorisk utbildning), Högskoleutbildning, Pedagogik inom humaniora, Internationell utbildning, Språkdidaktik, Läskunnighetspedagogik, Matematikdidaktik, Mediepedagogik, Fredsutbildning, Pedagogisk teori, Förskoleutbildning, Grundskoleutbildning, Naturvetenskapens didaktik, Gymnasieutbildning, Pedagogik inom samhällsvetenskap, Specialpedagogik, Lärarutbildning, Undervisningsmetoder, Pedagogik inom teknik, Yrkesutbildning, Akustikteknik, Aeronautisk teknik, Rymdteknik, Jordbruksteknik, Ljudsystemteknik, Fordonsteknik, Fordonssystemteknik, Bioteknik, Biomedicinsk teknik, Biosystemteknik, Kemiteknik, Väg- och vattenbyggnad, Kommunikationsteknik, Beräkningsteknik, Datateknik, Kontrollsystemteknik, Ekologisk teknik, Elektroteknik, Elektronik, Energiteknik, Teknikvetenskapligt lärande, Teknisk fysik, Miljöteknik, Brandsäkerhetsteknik, Geoteknik, Hydraulik, Bildbehandling, Industriell teknik, Instrumentationsteknik, Produktionsteknik, Skeppsmaskinteknik, Materialteknik, Maskinteknik, Mekanik, Mekatronik, Militärteknik, Gruvteknik, Nukleär teknik, Optisk teknik, Petroleumteknik, Kvalitetssäkringsteknik, Järnvägsteknik, Förnybar energi, Robotik, Säkerhetsteknik, Signalbehandling, Byggnadsteknik, Systemteknik, Teknikförvaltning, Telekommunikationsteknik, Transportteknik, Atmosfärisk vetenskap, Biogeografi, Kartografi, Klimatologi, Geokemi, Geodesi och lantmäteri, Geografi, Geoinformatik (GIS), Geologi, Geomikrobiologi, Geomorfologi, Geostatistik, Hydrogeologi, Hydrologi, Marin geovetenskap, Meteorologi, Mineralogi, Oceanografi, Paleoklimatologi, Paleontologi, Petrologi, Fjärranalysteknik, Seismologi, Vulkanologi, Forntidens historia, Kulturhistoria, Konsthistoria, Geografins historia, Världens historia, Matematikens historia, Filosofins historia, Religionshistoria, Vetenskapshistoria, Modern historia, Museologi, Musikvetenskap, Förvaltningsrätt, Civilrätt, Handelsrätt, Statsrätt, Avtalsrätt, Bolagsstyrning, Bolagsrätt, Straffrätt, Digital rätt, Miljörätt, Europarätt, Finansrätt, Genus och rätt, Internationell rätt, Rättsvetenskap, Arbetsrätt, Rättshistoria, Medierätt, Nordisk rätt, Processrätt, Fastighetsrätt, Offentlig rätt, Skatterätt, Afrikanska språk, Altaiska språk, Tillämpad lingvistik, Austroasiatiska språk, Austronesiska språk, Baltiska språk, Kompositionsstudier, Datalingvistik, Konstruerade språk, Diskursanalys, Germanska språk, Hellenska språk, Historisk lingvistik, Lingvistikens historia, Inhemska språk, Indo-Iranian languages, Interlingvistik, Språkteknologi, Latin, Lexikografi, Språktypologi, Morfologi, Neurolingvistik, Filologi, Fonetik, Fonologi, Pragmatik, Psykolingvistik, Retorik, Romanska språk, Skandinaviska språk, Semantik, Semiotik, Semitiska språk, Teckenspråk, Sino-tibetanska språk, Slaviska språk, Sociolingvistik, Syntax, Uralska språk, Västgermanska språk, Klassisk språkvetenskap, Engelsk litteratur, Journalistik, Litteraturteori, Världslitteratur, Algebra, Analys, Tillämpad matematik, Beräkningsmatematik, Geometri och topologi, Logik, Talteori, Sannolikhetsteori, Statistik, Stokastik, Missbruksmedicin, Allergologi, Anatomi, Andrologi, Anestesiologi, Audiologi, Bakteriologi, Bariatrik, Biomedicin, Kardiologi, Kliniska vetenskaper, Odontologi, Dermatologi, Katastrofmedicin, Akutmedicin, Endokrinologi, Epidemiologi, Rättsmedicin, Gastroenterologi, Geriatrik, Gerontologi, Hälsovetenskap, Hematologi, Hepatologi, Immunologi, Implantologi, Infektionssjukdomar, Invärtesmedicin (allmänmedicin), Internationell och humanitär medicin, Logopedi, Medicinsk bildbehandling, Medicinsk ledning, Medicinteknik, Molekylär medicin, Nefrologi, Neurologi, Vårdvetenskap, Näringslära och dietetik, Undersökande medicin, Gynekologi och obstetrik, Arbetsterapi, Onkologi, Oftalmologi, Optometri, Ortopedi, Otolaryngologi, Patologi, Pediatrik, Farmaci och farmakologi, Fysioterapi, Psykiatri och psykologi, Folkhälsovetenskap, Radiologi, Regenerativ medicin, Rehabiliteringsmedicin, Respiratorisk medicin, Reumatologi, Idrottsmedicin och träningsfysiologi, Kirurgi, Toxikologi, Transfusionsmedicin, Transplantation, Traumatologi, Urologi, Vaskulär medicin, Veterinärmedicin, Estetik, Tillämpad filosofi, Epistemologi, Etik, Logik, Metafysik, Vetenskapsfilosofi, Social och politisk filosofi, Acceleratorfysik, Akustik, Tillämpad fysik, Atomär, molekylär och optisk fysik, Biofysik, Kemisk fysik, Datafysik, Kondenserade materiens fysik, Kryoteknik, Elektromagnetism, Experimentell fysik, Strömningsmekanik, Strömningslära, Geofysik, Laserfysik, Materialfysik, Matematisk fysik, Medicinsk fysik, Molekylfysik, Kärnfysik, Optik, Partikelfysik, Fotonik, Plasmafysik, Kvantfysik, Solid-state Physics, Teoretisk fysik, Termodynamik, Fordonsdynamik, Komparativ demokratisering, Komparativ politik, Konfliktprocesser, Federalism och mellanstatliga förbindelser, Utrikespolitik, Den politiska teorins grunder, Hälsopolitik, Mänskliga rättigheter, Informationsteknik och politik, Internationell historia och politik, Internationella relationer, Internationell säkerhet och vapenkontroll, Rättstudier, Nationell politik, Politisk kommunikation, Politisk ekonomi, Politisk metodik, Politiska nätverk, Politiska organisationer och partier, Politisk psykologi, Statsvetenskapsutbildning, Politisk teori, Politik, Politisk historia, Politik, litteratur och film, Offentlig förvaltning, Offentlig politik, Ras, etnicitet och politik, Representation och valsystem, Vetenskap, teknik och miljöpolitik, Statlig politik och policy, Urban politk, Politisk kvinnoforskning, Abnormpsykologi, Tillämpad psykologi, Beteendevetenskap, Biologisk psykologi, Kognitiv psykologi, Samhällspsykologi, Utvecklingspsykologi, Differentiell psykologi, Pedagogisk psykologi, Emotionsforskning, Evolutionspsykologi, Experimentell psykologi, Forensisk psykologi, Hälsopsykologi, Intrapersonell kommunikation, Rättspsykologi, Mediapsykologi, Neuropsykologi, Organisatorisk psykologi, Personlighetspsykologi, Positiv psykologi, Psykoanalys, Psykofysik, Kvantitativ psykologi, Socialpsykologi, Sportpsykologi, Barn- och ungdomsvetenskap, Kriminologi, Kulturstudier, U-landsforskning, Handikappforskning, Genusvetenskap, Kulturgeografi, Medie- och kommunikationsvetenskap, Socialforskning, Social stratifiering, Social teori, Socialt arbete, Sociobiologi, Sociocybernetik, Sociologi, Idrottsvetenskap, Turism, Urbana studier, Astrobiologi, Astrokemi, Astronomi, Astrofysik, Kosmologi, Observationell astronomi, Abrahamitiska religioner, Ateism och humanism, Komparativ religion, Indiska religioner, Mytologi och folklore, Andra religioner, Taoism
Spara som favorit

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

Aix-Marseille University is building new partnerships with socio-economic players in order to foster innovation of its graduates into the world of ...

Besök arbetsgivarsidan

Relaterade jobb

...
Faculty Position in Bioscience and Developmental Biology King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Faculty Positions in Cybersecurity and Dependability - 2022 King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 2 veckor sedan
...
2023 Assistant/Associate/Full Professor in Accounting Wenzhou-Kean University för 1 månad sedan
...
Professor of Coastal Engineering and Modeling (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Professor of Ecosystem Restoration, Enhancement and Resilience (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Professor of Coastal and Marine Protection, Restoration and Enhancement (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Professor of Sustainable Cities and Resilient Urban Systems (Open Rank) King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) för 1 år sedan
...
Associate Professor / Assistant Professor (Artificial Intelligence and Educational Technology) The Education University of Hong Kong (EdUHK) för 11 månader sedan
Fler jobb

Relevanta stories

...
Unravelling the Mysteries of the Deep Sea NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research 4 min läsning
...
Teaching Computers How to See the World King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 5 min läsning
...
What Nitrogen Can Tell Us about Climate Change Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
...
Futureproofing Computer Security Centrum Wiskunde & Informatica (CWI) 4 min läsning
Fler stories