Örebro University

Professor i matematikdidaktik

2024-02-29 (Europe/Stockholm)
Save job

Om arbetsgivaren

The university provides education & research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and s...

Besök arbetsgivarsidan

Vi söker en professor i matematikdidaktik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Matematik

Bakgrund

Enheten för matematik inrymmer forskning och utbildning inom både matematik och matematikdidaktik. Vi ser det som en styrka att flera av medarbetarna forskar och undervisar inom båda områdena. Enheten består av cirka tjugofem medarbetare och ungefär en tredjedel av dem identifierar sig primärt som matematikdidaktiker. I nuläget har vi en gästprofessor i matematikdidaktik. Enheten har även samarbete med lärare och forskare inom naturvetenskapernas didaktik.

Enhetens matematikdidaktiska forskargrupp förenas kring intresset för praktiknära forskning och arbetar direkt med verksamma lärare i de flesta av sina forskningsprojekt. Forskningen fokuserar dels på att karaktärisera och förstå lärprocesser och undervisning i matematik, dels på vilka medel som behövs för att stödja utveckling av matematikundervisning. Här kan du läsa mer om forskargruppen.

Samarbetet inom gruppen tar sin utgångspunkt i gemensamma seminarier där man lägger fram och bearbetar egna texter så väl som nya och spännande tankar i annan matematikdidaktisk forskning. Gruppen strävar efter att utöka utbyten och samarbeten med andra forskningsmiljöer i matematikdidaktik både nationellt och internationellt.

Vi söker nu en professor i matematikdidaktik som vill, och kan, leda den fortsatta uppbyggnaden och utvecklingen av vår matematikdidaktiska forskningsmiljö. Som professor i matematikdidaktik hos oss får du även en viktig roll i att utveckla samarbetet med medarbetare inom naturvetenskapernas didaktik med målet att skapa fler gemensamma och fruktbara projekt.

Arbetsuppgifter

Som professor ägnar du i normalfallet merparten av din arbetstid åt forskning. I arbetsuppgifterna ingår även att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. Som professor förutsätts du vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. Som professor förutsätts du vidare att, inom ramen för din anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Inom ramen för forskningstiden förväntas du ta en ledande roll i att fortsätta att bygga, utveckla och tydliggöra vår forskningsmiljö både internt och externt. Handledning av doktorander och kurser på forskarutbildningsnivå är också en naturlig del av denna del av tjänsten.

De utbildningar vi bedriver ser vi på enheten som en gemensam angelägenhet. Därför förväntas du i den andra delen av tjänsten ta en aktiv roll i våra lärarprogram, både i undervisning och kursutveckling. Konkret kan det innebära både föreläsningar, examinationer och handledning av självständiga arbeten.

Behörighet och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska i bedömning prövas och ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsskicklighet.

Vetenskaplig skicklighet

Den sökandes vetenskapliga skicklighet bedöms utifrån nationell och internationell ställning och erkännande i forskarsamhället. Vetenskaplig skicklighet visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, med avseende på såväl kvalitet som antal publikationer och citeringar utifrån ämnets tradition. Erkännande styrks vidare av förmågan att leda och utveckla forskningen samt genom handledarskap för doktorander. Det är önskvärt att sökande har varit huvudhandledare för minst två doktorander fram till disputation. Vetenskaplig skicklighet innefattar också huvudmannaskap för forskningsanslag erhållna i konkurrens samt innehavande av akademiska förtroendeuppdrag.  

Det är önskvärt att den sökande har ett forskningsintresse som åtminstone delvis ligger i linje med de områden som den nuvarande forskargruppen intresserar sig för.

Pedagogisk skicklighet

Ett behörighetskrav för tillsvidareanställning som professor vid Örebro universitet är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande tio veckor. Kompetens som motsvarar högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. En professor som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomgått utbildningen. För anställning som professor gäller även att den sökande har genomgått forskarhandledarutbildning.

Örebro universitet sammanfattar pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter ska dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och tydligt relatera till Örebro universitetets pedagogiska grundsyn.

Den sökandes pedagogiska skicklighet bedöms utifrån bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, inklusive erfarenhet av individuell handledning på olika nivåer, utöver doktorandhandledning. Vidare bedöms förmågorna att utveckla, planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer samt förmåga att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete så som att utveckla undervisningsmaterial, läromedel och/eller styrdokument för undervisningen. Pedagogisk skicklighet bedöms vidare utifrån erfarenhet av ledningsuppdrag på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå som aktivt värnat studenternas lärande. Även sökandes förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms.

Ovanstående erfarenheter och förmågor med direkt koppling till lärarutbildning är särskilt meriterande.

Samverkansskicklighet

Förmågan att interagera med övriga delar av samhället är en viktig del i en professors roll och kräver god insikt i olika samhälleliga processer och den påverkan som universitetets verksamhet har i dessa. Samverkansuppgiften bedöms utifrån tre delar: att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Sökande kan uppvisa nationella och internationella omvärldskontakter och samverkan. Förmåga att informera om forskning och vetenskap ska beaktas tillsammans med förmåga att genomföra forskning i samverkan med det omgivande samhället och förmåga att nyttiggöra forskning för samhället.

Det är meriterande med tidigare erfarenheter av nära skolsamverkan och ett brett nätverk inom matematikdidaktisk forskning, såväl nationellt som internationellt. Därtill är det meriterande att den sökande har erfarenhet av samverkan med forskare inom naturvetenskapernas didaktik eller didaktiker i andra ämnen.

Ledningsskicklighet

När ledningsskicklighet och administrativ skicklighet ska bedömas bör särskilt meriter från ledarskap av olika slag inom utbildning och forskning beaktas, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt, forskargrupper och/eller utbildningsprogram. Även erfarenheter av akademiska förtroendeuppdrag beaktas, exempelvis fakultetsuppdrag eller uppdrag vid forskningsråd.

Det är önskvärt att den sökande har tidigare erfarenheter av att utveckla och bygga forskningsmiljöer inom det matematikdidaktiska fältet.

Lämplighet

Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och driva utveckling av verksamheten. Den sökande ska även kunna göra forskningsetiska överväganden och följa god forskningssed.

Övriga bedömningsgrunder

Dokumenterad god samarbets- och kommunikationsförmåga är meriterande.

Goda kunskaper i engelska är ett krav. God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska är meriterande.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av biträdande enhetschef Malin Hagström 019-30 37 09, e-post: malin.hagstrom@oru.se, enhetschef Henrik Olsson, 019-30 12 36, e-post: henrik.olsson@oru.se eller prefekt Mattias Bäckström, 019-30 39 65, e-post: mattias.backstrom@oru.se.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.

Om tjänsten

Titel
Professor i matematikdidaktik
Arbetsgivare
Plats
Fakultetsgatan 1 Örebro, Sverige
Publicerad
2023-11-20
Sista ansökningsdag
2024-02-29 23:59 (Europe/Stockholm)
2024-02-29 23:59 (CET)
Befattning
Save job

Fler jobb från den här arbetsgivaren

Om arbetsgivaren

The university provides education & research in humanities, law, social science, science, technology, health care, medicine, education, music and s...

Besök arbetsgivarsidan

Intressanta artiklar

...
Inclusive Education for All Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
...
Children’s Literacies in Our Hyperconnected World University of Jyväskylä 4 min läsning
...
A Disorder That Teachers Can Pass to Their Students: Math Angst Free University of Bozen - Bolzano 4 min läsning
Fler stories