Din jobbevakning har skapats.
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetslektor i djuromvårdnad
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 1 månad sedan
Sista ansökningsdatum: aug 15
Plats: Uppsala, Sverige
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i djuromvårdnad

Ref SLU.ua 2018.2.5.1-1698

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap

Institutionen för kliniska vetenskaper

Ämnesbeskrivning

Ämnet omfattar djuromvårdnad, som idag inkluderar omvårdnad av sport- och sällskapsdjur i djursjukvården, samt rehabilitering och vårdhygien.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att bedriva forskning, medverka i och utveckla undervisning samt handledning inom ämnet.

I anställningen ingår undervisning inom djursjukskötarprogrammet och forskning inom ämnet djuromvårdnad. Till undervisning räknas kursledning, teoretisk och praktisk undervisning samt examinationer. Även praktisk-kliniskt arbete och handledning ingår med fokus på djuromvårdnad i samarbete med Universitetsdjursjukhuset.

Under de första två åren ska ett arbete med ämnesdidaktisk utveckling av kurser inom programmet på grund- och avancerad nivå genomföras. Universitetslektorn förväntas också initiera och handleda utvecklingsarbete inom ämnet djuromvårdnad i samråd med representanter för den kliniska verksamheten vid Universitetsdjursjukhuset.

Anställningen omfattar minst 50 % tjänstgöring inom grundutbildningen under de första två åren. Det ingår utveckling av ämnesområdet djuromvårdnad d.v.s. egen forskning med inriktning inom djuromvårdnad och med för SLU relevanta frågeställningar samt handledning av forskarstuderande. Vidare förväntas universitetslektorn publicera kliniskt relevant forskning inom djuromvårdnad, fungera som handledare på grund- och avancerad nivå.

Uppdrag och administrativt arbete på institutions- och fakultetsnivå kan ingå. Vidare ingår samverkan med myndigheter och aktörer inom svensk djursjukvård.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den, som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet, som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, som har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper samt visat pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som övriga behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning krävs rätt att praktisera djursjukskötaryrket eller veterinäryrket i Sverige, samt förmåga att undervisa på såväl svenska som engelska. Dokumenterad erfarenhet av undervisning, utvecklingsarbete och praktiskt-kliniskt arbete inom ämnesområdet är ett krav.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder gäller graden av sådan vetenskaplig och pedagogisk skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Som bedömningsgrund ska vidare gälla graden av administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild och lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer vikt att läggas vid såväl pågående forskning som förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning inom ämnesområdet samt förmåga att erhålla externa forskningsanslag.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av utveckling av undervisningen inom ämnet djuromvårdnad, inkluderande kursutveckling, och deltagande i övergripande undervisningsplanering på programnivå. Dokumenterad erfarenhet av kursledning, internationellt utvecklingsarbete inom ämnesområdet, samverkan samt förmåga att självständigt initiera och bedriva klinisk relevant forskning är meriterande. Erfarenheter av modern undervisningspedagogik, såsom digitala undervisningsmetoder och e-baserat lärande är även meriterande. Den sökandes potential att utveckla det aktuella forskningsområdet kommer även att bedömas.

Avlagd doktorsexamen med inriktning mot ämnet och docentkompetens är meriterande.

Stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper då god samarbetsförmåga, hög motivation och entusiasm, liksom förmåga att arbeta både oberoende av andra och i grupp är viktiga för anställningen.

Sista ansökningsdatum:

2018-08-15

Placering/ort:

Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall bifogas till ansökan. Högst 10 vetenskapliga och 10 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får bifogas. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som bifogats ansökan inges.

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och utnyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt. 

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se 

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Kristina Dahlborn
Dekan
018-672186, 0762-170136
kristina.dahlborn@slu.se

Björn Ekesten
Prefekt
018-671814
bjorn.ekesten@slu.se

Läs mer

24 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast aug 15
Postdoktor stipendium i Växt-Virus Interaktioner
Institutionen för växtbiologi Arbetsuppgifter: Projektet: Evolutionen av virusar är snabbast bland alla kända organismer, vilket bidragit till en enorm mångfald. En viktig aspekt för det annonserade projektet är att virus huvudsakligen utvecklar virulensstrategier...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast aug 31
Postdoktor i modellering av mikroplast i jordbrukslandskap
Institutionen för vatten och miljö (http://www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast aug 27
Universitetslektor i livsmedelssystem
Ref SLU ua 2018.2.5.1-2533   Institutionen för energi och teknik En befattning som universitetslektor i livsmedelssystem ledigförklaras vid institutionen för energi och teknik. SLU, Uppsala. Här bedrivs forskning med fokus på hur produktions-, energi- och...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast aug 27
Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, innovation och biobaserad ekonomi
Ref SLU ua 2018.2.5.1-2534 Institution för ekonomi En befattning som universitetslektor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, innovation och biobaserad ekonomi ledigförklaras vid institutionen för ekonomi. SLU, Uppsala. Här bedrivs forskning och...