Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetslektor i landskapsplanering med inriktning mot stadslandskapets skötsel och förvaltning (Landscape Governance and Management)
Sveriges lantbruksuniversitet
SLU:s kunskap är på många sätt så nära livet. Vi arbetar med förutsättningarna för liv, livsbetingelserna för människor, djur och natur samt hur vi bäst förvaltar allas våra gemensamma naturresurser.
Besök arbetsgivarsida
OM TJÄNSTEN
Publicerad: 1 månad sedan
Sista ansökningsdatum: feb 26
Plats: Uppsala, Sverige
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb
Ange gärna att du hittade det här jobbet på Academic Positions i din ansökan.
DELA DETTA JOBB

Universitetslektor i landskapsplanering med inriktning mot stadslandskapets skötsel och förvaltning (Landscape Governance and Management)

Ref: ua 4509/2017

Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

För mer information om institutionen se https://www.slu.se/institutioner/landskapsarkitektur-planering-forvaltning/om-institutionen/?submenu=open

Ämnesbeskrivning

Anställning är inriktad mot stadslandskapets skötsel och förvaltning och innefattar forskning och undervisning i relation till de moment och faktorer som påverkar skötseln av utemiljö inom tätorter och i det tätortsnära landskapets rekreationsmiljö. Inom ämnet behandlas såväl skötselns motiv, effekter och mål som dess genomförande. Den sökande förväntas kunna knyta samman teoretiska kunskaper med praktiska erfarenheter inom både undervisning och forskning. Forskning och utbildning inom denna del av landskapsplanering handlar om utveckling av den fysiska utemiljön men med en samhällsvetenskaplig grund med inriktning mot förvaltning, organisation, samarbete, brukarmedverkan och skötselplanering.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn förväntas bidra till utbildning, forskning och utveckling av ämnesområdet i stort, inklusive ansvar för undervisning. Lektorn ska fungera som handledare på kandidat- och mastersnivåer samt som biträdande handledare på forskarutbildningsnivå. Den sökande förväntas kunna utforma ansökningar och skriva artiklar, som kan publiceras i ett internationellt vetenskapligt sammanhang, samt  aktivt arbeta med att utveckla samarbete med relevanta aktörer och intressenter i samhället. Sökande förväntas ha kunskap och kvalifikationer inom minst ett av följande områden:

  • Park- och grönyteplanering och förvaltning; gärna relaterade till övergripande koncept såsom grön infrastruktur, tätortsnära skog, nature-based solutions och urban gröninfrastrukturförvaltning.
  • Grönyteskötsel inklusive utveckling av multifunktionella lösningar; multi-disciplinärt samarbete inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.
  • Faktorer som påverkar den fysiska och gröna miljöns utveckling; erfarenhet av planering och projektledning av nationella och internationella projekt.

Behörighet

Behörighet att anställas som lektor i landskapsplanering är den som:
1. avlagt doktorsexamen i ämnet landskapsarkitektur, landskapsplanering eller närliggande ämne som passar anställningens ämnesinnehåll. Personen måste ha arbetat med forskning inom ämnet på postdoktornivå eller liknande.
2. genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper som bör motsvara minst 10 veckors heltidsstudier.
3. visat pedagogisk skicklighet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning skall gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vidare ska beaktas skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Särskild och lika vikt kommer att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer stor vikt att läggas vid erfarenhet av kursutveckling, planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning. Förmåga att självständigt initiera och bedriva forskning ur flera av ämnesområdets centrala aspekter är meriterande liksom förmåga att integrera pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Ett väl utvecklat internationellt och nationellt nätverk är önskvärt. Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla det aktuella forskningsområdet och att erhålla externa forskningsanslag. Sökande som inte har svenska eller annat skandinaviskt språk som modersmål förväntas inom kort tid (2år) införskaffa sådana kunskaper så att det är möjligt att undervisa och uträtta övriga arbetsuppgifter på svenska på ett tillfredsställande sätt.

Sista ansökningsdatum:

2018-02-26

Placering/ort:

Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Kontaktpersoner

Ingrid Sarlöv-Herlin
Prefekt
+46 (0)40-415407
ingrid.sarlov-herlin@slu.se

Torleif Ljung
Handläggare
+46 (0)40-415044
Torleif.Ljung@slu.se

Läs mer
Du måste logga in eller skapa ett konto för att spara detta jobb

6 JOBB FRÅN DENNA ARBETSGIVARE

Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast mar 06
Fältassistent
Ref: SLU ua 2018.2.5.1-690   Institutionen för växtskyddsbiologi En ökande oro hos allmänheten för oönskade effekter av pesticidanvändning har resulterat i en europeisk övergång mot integrerat växtskydd. Eftersom integrerat växtskydd är obligatoriskt att...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast apr 16
Professor in Landscape Architecture
Ref: SLU.ua.2018.2.5.1-479 Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science   The Department of Urban and Rural Development For information, see https://www.slu.se/en/departments/urban-rural-development/ Subject area Landscape...
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges lantbruksuniversitet
Plats: Uppsala, Sverige | Ansök senast mar 06
Field Assistant
Ref: SLU ua 2018.2.5.1-690   Institutionen för växtskyddsbiologi Increasing public concern for the undesirable effects of pesticide use has resulted in a European-wide shift towards Integrated Pest Management (IPM). Because the adoption of IPM is mandatory from...